lever.GIF (2093 bytes)

De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 3227
bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooiland Hilversum.

ALGEMEEN

 1. De overeenkomsten aangegaan door Pro Data Communicatie, hierna te noemen als PDC, zijn onderworpen aan deze voorwaarden. Afwijkingen gelden alleen indien PDC deze schriftelijk aanvaard heeft en uitsluitend voor hetgeen expliciet is omschreven.
 2. Voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing, ook niet wanneer zij op de order worden vermeld en ook niet voor zover ze moet afwijken van de voorwaarden van PDC.
 3. De term ''Afnemer'' omvat alle partijen bij overeenkomsten met PDC aangegaan en de term ''Goederen'' omvat alle goederen die door PDC geleverd zullen worden of diensten of andere tegenprestaties door PDC te verrichten.

  naar bovenzijde pagina

AANBIEDINGEN, OFFERTES EN ORDERS

 1. Aanbiedingen van PDC zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. In dat geval hebben zij een geldigheidsduur van maximaal vier (4) weken na dato. Een overeenkomst komt tot stand wanneer PDC deze schriftelijk heeft bevestigd of door feitelijke levering (waaronder begrepen eventuele deelleveringen) van de bestelde goederen.
 2. Orders van de afnemer zijn bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is of wordt vermeld.
 3. Alle informatie, zowel mondeling als in de brochures, catalogi of andere publicaties (waaronder begrepen die betrekking hebbend op prijzen) hebben een informatief karakter en zijn niet bindend.
 4. PDC houdt zich het recht voor te allen tijde zonder voorafgaand bericht goederen en diensten uit haar programma te halen of te wijzigen.
 5. Alleen monsters met geringe handelswaarde worden gratis verstrekt.
 6. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 7. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij en dergelijke zijn overlegd, is PDC niet gebonden aan de voor het geheel opgeven prijs, als zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.
 8. Indien na afgifte van een offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de calculatie in rekening worden gebracht.

 naar bovenzijde pagina

PRIJZEN EN BETALING

 1. De prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. PDC behoudt zich het recht voor de prijzen pro rato aan te passen indien directe of indirecte kosten zich na de overeenkomst wijzigen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot, invoerrechten, valutakoersen, belastingen, arbeidskosten en prijsstijgingen tijdens de leveranties, ook indien een dergelijke verhoging ten tijde van de tot standkoming van de overeenkomst voorzienbaar was. Koper is bevoegd te annuleren binnen acht (8) dagen na het tijdstip waarop hij kennis heeft genomen van de wijzigingen in de prijzen.
 2. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum of op enigerlei andere wijze als door PDC aan te geven, zonder dat een beroep op compensatie toelaatbaar is. In geval van niet of niet-tijdige betaling zal zonder enige aanmaning een interest verschuldigd worden van één (1) % per maand of een gedeelte daarvan, terwijl voorts de gerechtelijke - en buiten-gerechtelijke kosten, waarvan de laatste, tenzij deze aanwijsbaar hoger zijn, worden begroot op twintig (20) % van het verschuldigde, voor rekening van afnemer zijn.
 3. Indien afnemer weigert de goederen af te nemen of om andere reden aan afnemer toe te rekenen omstandigheden geen of te late afname plaatsvindt, is PDC gerechtigd volledige betaling tezamen met de interest en kosten, alsmede alle kosten veroorzaakt door die weigering, waaronder begrepen, doch niet beperkt, tot verzekerings- en opslagkosten te vorderen. Deze dienen betaald te worden voor de verzending van de goederen.
 4. Opgegeven prijzen gelden, tenzij anders vermeld, exclusief omzetbelasting, verzend- en administratiekosten.
 5. PDC is ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de order te staken indien deze zekerheid niet kan worden afgegeven. De order wordt dan pas afgewerkt op het moment dat de overeengekomen prijs in zijn geheel is voldaan.
 6. PDC is gerechtigd, zonder opgave van enige reden, de levering onder rembours te laten geschieden.
 7. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan betaling in termijnen worden verlangd, waarvoor de bedragen en termijnen vooraf schriftelijk dienen te worden overeengekomen.
 8. Bij leveringen van goederen met een netto factuurwaarde van minder dan Fl. 300,00 is het mogelijk dat Fl. 25,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. Voor opdrachten die bestaan uit het vervaardigen van barcodestickers is de ordergrens Fl. 100,00 netto, waarbij de administratiekosten Fl. 15,00 bedragen.
 9. Meerkosten voor koeriers-, expresse- of rembourszendingen, dan wel zendingen naar adressen buiten Nederland komen ten laste van de afnemer.
 10. Wanneer de betaling na zestig (60) dagen niet is geschied, wordt de vordering uit handen gegeven, tenzij anders overeengekomen, waarbij incasso- en alle andere kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn.

naar bovenzijde pagina 

LEVERINGSTERMIJN

 1. PDC zal zich inspannen om de opgegeven leveringstermijn na te komen, maar kan geen aansprakelijkheid op zich nemen in geval van vertraging, wat daarvan ook de oorzaak moge zijn.
 2. Indien de levering van de goederen niet op het opgegeven tijdstip plaats vindt, heeft PDC het recht op een afleveringstermijn van één (1) maand. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend schrijven van de koper.
 3. Indien ook na ingebrekestelling geen levering plaatsvindt, is de koper enkel gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Het achterwege blijven van levering kan koper t.o.v. PDC nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak maken op schadevergoeding.
 4. De verzending van de goederen geschiedt steeds, dus ook indien frankolevering is overeengekomen, voor risico van de koper.
 5. De keuze van verzending en verpakking is aan PDC.
 6. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, wordt gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel drie (3).

MANCO

 1. Klachten ter zake van manco's kunnen uitsluitend in behandeling worden genomen indien deze ten tijde van de aankomst per fax of per telefoon met schriftelijke bevestiging binnen zeven (7) dagen zijn ingediend en op voorwaarde dat een aantekening is gemaakt op de afleveringsbon of vergelijkbaar document. In geval van manco bestaat de enige verplichting van PDC om het ontbrekende aan te vullen of te harer keuze de koopprijs overeenkomst te verminderen.

naar bovenzijde pagina 

GOEDEREN OP PROEF

 1. Goederen die op proef toegezonden zijn en niet binnen zeven (7) dagen onbeschadigd zijn geretourneerd, worden geacht gekocht te zijn.

OVERMACHT

 1. PDC is niet aansprakelijk indien, om wat voor redenen dan ook, de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk of onpraktisch is, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, stakingen, zowel in als buiten het bedrijf, rellen, brand, oorlog, niet beschikbaar zijnvan materialen, componenten of vervoer, aanspraken van anderen op octrooiaanspraken, overheidsoptreden en andere gebeurtenissen, redelijkerwijs buiten de controle van PDC.
 2. In geval van overmacht kan PDC de uitvoering van de overeenkomst annuleren zonder dat dit door de koper enig recht geeft op schadevergoeding.
 3. Bij gedeeltelijke nakoming door PDC zal de afnemer een redelijk gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

BARCODE-ETIKETTEN

 1. De door PDC geleverde barcode-etiketten dienen door de afnemer op juistheid controleerd te worden. De beste manier om dit t doen is door de barcode te scannen.
 2. De afnemer dient bij de opdracht duidelijk de benodigde barcodes te verstrekken. Wanneer gegevens ontbreken of niet duidelijk zijn, kan PDC in zijn geheel niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuiste levering.
 3. Wanneer barcodes niet juist blijken te zijn waarbij de fout aantoonbaar door PDC is gemaakt, is de enige vergoeding waar PDC zich garant voor stelt, het opnieuw vervaardigen van de onjuiste barcode-etiketten. PDC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke andere schade dan ook die door de afnemer, door dit voorval is geleden.

naar bovenzijde pagina 

RETOURZENDINGEN

 1. Alvorens goederen worden geretourneerd, dient de verkoopafdeling van PDC te worden geïnformeerd om welke goederen en welke factuur het gaat, evenals de reden van de gewenste retournering. Alleen na goedkeuring van PDC kunnen de goederen overeenkomstig de instructie van PDC worden geretourneerd. De afdeling Inkomende Goederen van PDC zal nimmer retouren accepteren zonder dat deze vooruit zijn aangemeld en door PDC als akkoord gegeven.
 2. Retouren worden alleen in originele, onbeschadigde verpakkingen geaccepteerd. Alle kosten voor het eventueel opnieuw verpakken van de goederen zullen in mindering worden gebracht op de Creditnota.
 3. Retourzendingen van goederen, waarvan de levering langer dan dertig (30) dagen geleden plaatsvond, kunnen niet worden geaccepteerd.
 4. Speciaal aangemaakte artikelen, zoals bijvoorbeeld barcode-etiketten, kunnen alleen worden geretourneerd, indien het om een fout van PDC gaat.
 5. Toegestane retouren zullen worden gecrediteerd onder aftrek van alle gemaakte kosten, indien het om een fout van de afnemer gaat.
 6. Beschadigde retouren worden vanzelfsprekend niet gecrediteerd.
 7. Goederen die geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn, worden nimmer door PDC geaccepteerd en komen derhalve niet in aanmerking voor creditering.

GARANTIEVOORWAARDEN

 1. In geval dat PDC goederen van derden betrekt is haar aansprakelijkheid dezelfde als die van de leverancier in de vorm en voor deze zijn verplichtingen ter zake vervuld.
 2. PDC heeft geen andere aansprakelijkheid uit welke hoofde ook dan in dit artikel uitdrukkelijk vermeld en enig bedrag dat door haar vergoed moet worden, zal nooit hoger zijn dan de voor de goederen ten aanzien waarvan de garantie is ingeroepen, berekende prijs (exclusief BTW en eventuele verzendkosten).
 3. PDC is niet aansprakelijk voor schade in welke aard ook, die niet is veroorzaakt door fabricagefouten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot die veroorzaakt door ongelukken, verkeerd gebruik, vertraging in de levering, milieu, atmosferische storingen en/of reparaties die niet door of namens PDC zijn uitgevoerd.
 4. Afnemer zal PDC vrijwaren voor aansprakelijkheid jegens derden en PDC schadeloos houden voor zover PDC gehouden zou zijn ter zake enig bedrag te voldoen.

naar bovenzijde pagina 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De goederen blijven het eigendom van PDC totdat volledige betaling heeft plaats gevonden. Wanneer afnemer niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, dient hij de goederen terstond na eerste aanmaning terug te sturen en PDC is hierbij onherroepelijk gemachtigd om de ruimte waar de goederen zich bevinden binnen te treden en deze terug te nemen wanneer er zich omstandigheden kunnen voordoen waaruit de mogelijkheid blijkt dat de goederen niet of niet tijdig worden betaald, zelfs wanneer het verschuldigde nog niet opeisbaar is. De kosten samenhangende met het retourzenden van de goederen zijn voor rekening van de afnemer. Retournering of terugname van de goederen als in dit artikel bedoeld, ontheft afnemer in geen enkel opzicht van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
 2. Zolang de goederen niet volledig zijn betaald, mogen deze niet verpand of overgedragen worden noch op enigerlei andere wijze aan anderen in gebruik worden gegeven. Bij overtreding hiervan wordt wat de betalingsconditie ook zijn, de koopprijs terstond en ten volle opeisbaar.

RETENTIERECHT

 1. PDC, die goederen van de afnemer onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die de afnemer besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde afnemer, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de afnemer, tenzij de afnemer voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft de leverancier ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

 naar bovenzijde pagina

ONGELDIGHEID (GESCHILLEN)

 1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet geldt of nakoming niet gevorderd kan worden in enig rechtsgebied, wordt het geacht niet geschreven te zijn. Partijen zullen een dergelijke bepaling vervangen door een regeling die zoveel mogelijk de bedoeling van de partijen weergeeft.
 2. Op de door PDC met toepassing van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten, is steeds het Nederlands recht van toepassing.
 3. Eventuele geschillen zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter van de plaats waar wij gerechtigd zijn een geschil aan te brengen voor die rechter, die zonder vorenstaand beding bevoegd zou zijn van de vordering kennis te nemen.
 4. Wijzigingen in deze voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, indien voege dat in zijn geheel de strekking van deze overeenkomst behouden blijft.
 5. Afnemer mag niet zonder schriftelijke toestemming van PDC rechten en verplichtingen, welke voortvloeiende uit de overeenkomst, aan derden overdragen.

VERSTREKKING OPDRACHT

 1. De afnemer verklaart bekend te zijn met deze leveringsvoorwaarden op het moment dat de opdracht wordt verstrekt, door de afnemer, en wordt aanvaard door PDC.

De leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 3227
bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooiland Hilversum.Copyright © 1998 PRO-DATA communicatie. Alle rechten voorbehouden.

naar bovenzijde pagina